Ανάμεσα στους σκοπούς και στόχους της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μετσόβου, είναι και οι παρακάτω:

Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας (σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του Ν. 3463/2006).

Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής του Δήμου καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών.

Ο Δήμος μπορεί να ασκεί συγκοινωνιακό έργο για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιφέρειας του, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως αυτό διαπιστώνεται από τον Περιφερειάρχη Ιωαννίνων.

Για την εκτέλεση του έργου αυτού επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικώς λειτουργικές ανάγκες.

Μπορεί επίσης, να διενεργεί μεταφορές για τη μετακίνηση:

1. Κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών, στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες.
2. Εργαζομένων στο Δήμο και στα νομικά πρόσωπα αυτού και
3. Μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο, εφόσον η μετακίνηση τους δεν είναι δυνατή με μεταφορικά μέσα δημόσια χρήσης.

Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών Δήμων αποφασίζει η οικεία Περιφέρεια.

Η εκτέλεση του έργου του άρθρου αυτού μπορεί να γίνεται και εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, πραγματοποιείται δε είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών ή υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση τουριστικών Δ.Χ. λεωφορείων. Η πραγματοποίηση μεταφοράς παιδιών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιείται με προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν για τα αντίστοιχης κατηγορίας μεταφορικά μέσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7, 10, 19 και 20 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) και των σχετικών διατάξεων του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Η οργάνωση και συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφοράγια την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

 

Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής

Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση