Διοίκηση

Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές (9) διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τ

  • Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Μετσόβου και τουλάχιστον ένας εξ’ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
  • Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής
  • Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Μετσόβου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους – τακτικό προσωπικό, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών, χωρίς προηγούμενη τροποποίηση της συστατικής πράξης.

Το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 1 ν. 3463/2006. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον:

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, μαζί με τους αναπληρωτές τους.