Σκοπός της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μετσόβου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογική ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα:

 • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
 • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων
  από την αλιεία (λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους..
 • Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 • Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειας τους, κυρίως σε
  περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης για θέματα περιβάλλοντος..
 • Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
  την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 • Η προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών (περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός κ.λπ.).
 • Η υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε περιβαλλοντικά θέματα, η προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ε.Ε.
 • Η ενημέρωση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Η αποκατάσταση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής.
 • Η εκπόνηση μελετών για την δημιουργία υποδομών ανάπτυξης αγροτουρισμού, θρησκευτικού, περιπατη−
  τικού, οικολογικού, περιβαλλοντικού και συνεδριακού τουρισμού.