Οι πόροι της κοινωφελούς επιχείρησης προέρχονται από:

 • Επιχορηγήσεις.
  Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται τα έσοδα που προέρχονται κύρια από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. ή/και επιχορηγήσεις από υπουργεία και περιφέρεια για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.
 • Χρηματοδότηση από Ο.Τ.Α.
  Με το άρθρο 259 του νέου ΔΚΚ επιτρέπεται, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, η χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης από τον ΟΤΑ που τη συνέστησε, για το σύνολο των παρεχόμενων από αυτήν δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού και με ειδικές προϋποθέσεις.
 • Έσοδα των υπηρεσιών του άρθρου 268 του Ν. 3463/06.
 • Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
 • Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις.
 • Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
 • Έσοδα από την εκμετάλλευση των δραστηριοτήτων της.
 • Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.