ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 9/8/2018 εκδόθηκε η πρόσκληση για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Ενός(1) ατόμου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη Και Καταπολέμηση Διακρίσεων» ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου, που εδρεύει στο Μέτσοβο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

 Διαβάστε στα παρακάτω συνημμένα όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης:

Ανακοίνωση

Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

Συνοπτικός κατάλογος απαραίτητων δικαιολογητικών

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986