Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία σύμβαση μίσθωσης έργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου Κ.Ε.Δ.ΜΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου», με κωδικό ΟΠΣ 5002035 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ0181 – 2016ΕΠ01810039), πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Φυσικοθεραπευτή το φυσικό έλεγχο της υγείας των ηλικιωμένων ωφελούμενων του ΚΗΦΗ Δήμου Μετσόβου.

 Διαβάστε στα παρακάτω συνημμένα όλες τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης:

Πρόσκληση

Αίτηση Φυσικοθεραπευτή